deger-uretme-modeli
Değer yaratmak üzere var gücümüzle çalışıyoruz.

Ülkemizin enerji ihtiyacını kesintisiz karşılarken, başarılı operasyonel ve finansal sonuçlarımızla güçlü büyüme ivmemizi koruyor, paydaşlarımıza ve ekonomiye sürdürülebilir değer yaratmak üzere var gücümüzle çalışıyoruz.

Ekonomik, sosyal ve çevresel etki alanlarımızın sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Tüm süreçlerimizde kaynakları verimli kullanıyor, mevcut varlıklarımızın rekabetçiliğini ve kârlılığını artırırken yarattığımız kaynaklar ile sürdürülebilirlik anlayışımızı destekleyen, çevreye duyarlı üretim yöntemleri geliştiriyor, geleceğin enerji alanlarına yatırım yapıyoruz. Tüm paydaşlarımız için uzun vadeli değer yaratma sürecini entegre bir şekilde yönetiyoruz. Finans, insan, üretim, fikri sermaye, toplum ve doğal kaynaklar başlıkları altındaki sermaye öğelerimize şeffaf şekilde yer veriyoruz.

Tüpraş’ın Değer Üretme Modeli
Stratejik Dönüşüm Planı
Stratejik Amaç

Lider Karbon Nötr Enerji Şirketine Dönüşmek

Sürdürülebilir Rafinaj

Biyoyakıtlar

Sıfır Karbonlu Elektrik

Yeşil Hidrojen

Operasyonel Mükemmellik

2050’DE KARBON NÖTR

Girdiler
FİNANSAL SERMAYE
 • 67,2 milyar TL toplam özkaynak
 • 168,9 milyar TL toplam aktifler
 • 16,6 milyar TL net borç
 • 173 milyon ABD doları konsolide yatırım harcaması
ÜRETİLMİŞ SERMAYE
 • 4 rafineri (30 milyon ton ham petrol işleme kapasitesi)
 • 5 depolama terminali (1,1 milyon m3)
 • 15 tanker (648.050 DWT), 13 römorkör, 6 palamar botu, 3 servis botu ve 1 adet pilot botu (31 Mart 2023 itibarıyla)
 • 12 lokomotif (7’si hibrit), 519 akaryakıt vagonu, 35 platform vagonu
 • 1.857 adet istasyon
 • 442 MW kurulu güç (8 HES, 1 RES ve 1 DÇS)*
 • 388,6 MW kurulu güç (Tüpraş gaz türbini + Buhar Türbinleri + GES)
 • 15 milyon m2 rafinaj üretim tesisi
SOSYAL VE İLİŞKİSEL SERMAYE
 • Tüpraş ekosistemindeki güçlü ilişkiler
 • STK, akademi, kamu ve şirket iş birlikleri
 • Toplumsal yatırım projeleri
 • Sponsorluklar
 • Paydaş ilişkileri
İNSAN SERMAYESİ
 • 6.112 çalışan
 • 601 kadın çalışan
 • 1.822 aylık ücretli çalışan
 • 4.290 saat ücretli çalışan
 • 10,7 yıl ortalama iş tecrübesi
 • 15,2 milyon TL eğitim harcamaları
FİKRÎ SERMAYE
 • 61 Ar-Ge çalışanı
 • 73,3 milyon TL Ar-Ge harcaması
 • 52 enerji verimliliği projesi
 • Öncelikli stratejik alanlarda 13 adet Ar-Ge projesi
 • İnovasyon/CVC
 • ODTÜ ve İTÜ’de Veri Analitiği Ofisi
DOĞAL SERMAYE
 • 18 ile 47 API arasında değişen gravitelerde Türkiye dâhil 11 ülkeden 19 farklı çeşit, toplam 24,8 milyon ton ham petrol
 • 33.515 TJ doğal gaz (proses amaçlı)
 • 27,1 miyon m3 su tüketimi
 • 91.676 TJ enerji tüketimi
 • 1.158 milyon TL çevre yatırım ve işletme harcaması
 • Güneş, su, rüzgâr
Kılavuzlarımız
HEDEFLERİMİZ

Türkiye’nin enerji ihtiyacını kesintisiz karşılamak

Stratejik Dönüşüm Planı çerçevesinde Tüpraş mevcut varlıklarının rekabetçiliğini ve kârlılığını artırarak operasyonel mükemmelliğini güçlendirmeyi ve yarattığı kaynaklar ile sürdürülebilirlik anlayışını destekleyen stratejik alanlara yatırım yapmayı hedefliyor.

ANA HEDEFLER
 • Rafinajı verimli ve kârlı hale getirmek, katma değerli (beyaz) ürünlerin portföyündeki payını yükseltmek ve elde ettiği gelirleri düşük veya sıfır karbonlu enerjiye geçiş yatırımlarına aktarmak
 • Yeşil hidrojen üretim tesisleri,
 • Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) başta olmak üzere biyoyakıt üretimi tesisleri
 • Rüzgâr, güneş enerjisi ve diğer sıfır karbonlu elektrik üretim tesisleri
ARA HEDEFLER
 • 50 milyon ABD doları CVC fonu kaynak (2030)
 • %80 temettü dağıtım oranı
 • Optimal borçluluk seviyesi
ÖNCELİKLERİMİZ
 • Sera gazı emisyonları
 • İklim değişikliğine uyum, dayanıklılık ve geçiş
 • Hava emisyonları
 • Su ve atık sular
 • Yolsuzlukla mücadele
 • İstihdam uygulamaları
 • Biyoçeşitlilik
 • Atıklar
KOLAYLAŞTIRICILARIMIZ
 • Dijitalleşme
 • Güçlü Ar-Ge
 • Geleceğin Yetenekleri
 • Etkin Risk Yönetimi
 • Köklü Kurumsal Kültür

Faaliyetlerimiz

SÜRDÜRÜLEBİLİR RAFİNAJ

Ham Petrol Temini-Rafinaj-Satış Faaliyetleri

Ürün gamı
LPG, Benzin/Nafta, Jet Yakıtı/Gazyağı, Motorin, Fuel Oil, Bitüm, Kok, Diğer

SIFIR KARBONLU ELEKTRİK

Sıfır karbonlu elektrik üretimi*
(Entek ve Batman GES)

DIŞ FAKTÖRLER
 • Ekonomik Gelişmeler
 • İklim Krizi
 • Jeopolitik Krizler
 • Değişen Yasal Düzenlemeler
 • Diğer Faktörler
RİSKLER
 1. Teknik Emniyet ve Çevre Riskleri
 2. Finansal Riskler
 3. Ticari Riskler
 4. Operasyonel Riskler
 5. Stratejik Riskler
 6. Uyum ve Yasal Riskler
 7. İtibar Riskleri
 8. İklim ile Bağlantılı Riskler
Çıktılar
SÜRDÜRÜLEBİLİR RAFİNAJ
 • 26 milyon ton üretim
 • 29,5 milyon ton satış
 • %91,6 yarı mamul dâhil kapasite kullanım oranı
 • %79,5 üretimde beyaz ürün oranı
 • %94,9 Enerji Yoğunluk Endeksi
 • %95,5 emreamadelik oranı
SIFIR KARBONLU ELEKTRİK
 • 1.160 GWh elektrik üretimi
 • 3.379 MWh rafinerilerde yenilenebilir elektrik üretimi (Entek ve Batman GES)
DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI
 • 10,6 milyon ton ham petrol
 • 6,3 milyon ton petrol ürünü
DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI
 • 2,5 milyon ton akaryakıt ürünü ve ara ürün
 • 250 bin ton demir cevheri
TRADING
 • 8 milyon ton üzerinde ürün ticareti
 • 10 milyon tondan fazla spot ham petrol bağlantısı
AR-GE
 • 35 yürütülen proje (18’i sürdürülebilirlik konulu).
 • 103 patent başvurusu, 53 tescilli marka, 386 bilimsel yayın (kümülatif)
 • 12 Ufuk2020, 2 Ufuk Avrupa projesi
ÇEVRESEL
 • 6.452.273 ton CO₂e/yıl Kapsam 1 ve 2 sera gazı emisyonları toplamı
 • 22.100 ton toplam atık miktarı
 • 12,7 milyon m3 toplam atık su deşarjı
EtkilerSKA'lar Paydaşlar
FİNANSAL SERMAYE
 • 481.765 milyar TL net satışlar
 • 55.587 milyar TL FAVÖK
 • %96,0 özkaynak getirisi
 • 44.377 milyar TL ödenen vergi ve benzeri yükümlülük ödemeleri
 • 34,2 milyar TL İhracat geliri
 • %63 Türkiye petrol ürünleri pazarındaki toplam pay
 • 12,5 milyar TL temettü
 • 9,65 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu
 • %50 sürdürülebilirlik yatırımlarının payı

Doğrudan

Değer Üretme ModelimizDeğer Üretme ModelimizDeğer Üretme Modelimiz

Dolaylı

Değer Üretme Modelimiz
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Pay Sahipleri ve Yatırımcılar
 • Finans Kuruluşları
 • Müşteriler
 • Çalışanlar
 • Sendikalar
 • İş Ortakları ve Tedarikçiler
İNSAN SERMAYESİ
 • 215.589 saat eğitim
 • %10 kadın çalışan oranı
 • %21 orta düzey kadın yönetici oranı
 • %47,4 Çalışan bağlılığı
 • %5,7 Çalışan devir oranı
 • 0,26 LTI Frekansı - OSHA
 • 17,65 LTI Şiddet - OSHA
 • 4,7 milyar TL ödenen ücret

Doğrudan

Değer Üretme ModelimizDeğer Üretme ModelimizDeğer Üretme ModelimizDeğer Üretme Modelimiz

Dolaylı

Değer Üretme ModelimizDeğer Üretme Modelimiz
 • Çalışanlar
 • İş Ortakları ve Tedarikçiler
 • Sendikalar
ÜRETİLMİŞ SERMAYE
 • Toplam petrol ürünleri tüketiminin %63’ünü karşılayan üretim
 • Toplam elektrik tüketiminin %0,44’ünü karşılayan üretim

Doğrudan

Değer Üretme ModelimizDeğer Üretme ModelimizDeğer Üretme Modelimiz

Dolaylı

Değer Üretme ModelimizDeğer Üretme ModelimizDeğer Üretme ModelimizDeğer Üretme ModelimizDeğer Üretme ModelimizDeğer Üretme ModelimizDeğer Üretme Modelimiz
 • Müşteriler
 • İş Ortakları ve Tedarikçiler
FİKRÎ SERMAYE
 • Emerald Technology Ventures 11 yatırım,
  1 exit
 • Tupras Ventures 1 yatırım*
 • Koç Topluluğu Şirketleri Birinci Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu 1 yatırım
*31 Mart 2023 itibarıyla

Doğrudan

Değer Üretme ModelimizDeğer Üretme ModelimizDeğer Üretme Modelimiz

Dolaylı

Değer Üretme ModelimizDeğer Üretme ModelimizDeğer Üretme Modelimiz
 • Eğitim Kurumları
 • İş Ortakları ve Tedarikçiler
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları
SOSYAL VE İLİŞKİSEL SERMAYE
 • Enerjimiz Öğrencilere
 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
 • Tedarikçilere 354,8 milyar TL iş hacmi
 • İş Ortağı çalışanlarına 193.171 kişi*saat ISG'yi eğitim
 • 288,7 milyon TL bağış ve sponsorluk
 • %86 müşteri memnuniyeti
 • %85 tedarikçi memnuniyeti
 • %79 yüklenici memnuniyeti

Doğrudan

Değer Üretme ModelimizDeğer Üretme ModelimizDeğer Üretme ModelimizDeğer Üretme Modelimiz

Dolaylı

Değer Üretme ModelimizDeğer Üretme Modelimiz
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Eğitim Kurumları
 • İş Ortakları ve Tedarikçiler
 • Medya
DOĞAL SERMAYE
 • Rafinerilerde 3.379 MWh yenilenebilir elektrik üretimi sayesinde Kapsam 2 emisyonlarından 1.486 ton CO2e emisyon azaltımı
 • 73.199 ton CO2e emisyon azaltımı
 • 15,7 milyon m3 su geri kazanımı
 • 1.320 TJ enerji verimliliği sağlanan yıllık ilave tasarruf
 • %86,4 atık geri kazanım oranı

Doğrudan

Değer Üretme ModelimizDeğer Üretme ModelimizDeğer Üretme ModelimizDeğer Üretme ModelimizDeğer Üretme Modelimiz

Dolaylı

Değer Üretme ModelimizDeğer Üretme Modelimiz
 • Tüm Paydaşlar

*2022’de sekiz hidroelektrik, bir rüzgâr ve bir doğal gaz çevrim santrali bulunan toplam 442 MW kapasiteli Entek Tüpraş bünyesine katıldı. Diğer taraftan, İzmir Rafinerisinde 12,6 MW RES ve 1,24 MW GES olmak üzere toplam 13,84 MW gücün ihale süreçleri devam etmektedir. Kırıkkale Rafinerisinde 29,3 MW GES için saha uygulaması devam etmekte olup 28,5 MW GES için EPDK Kurul Kararı beklenmektedir. Batman Rafinerisinde 5 MW GES için saha uygulaması devam etmektedir.