cevre-yonetimi
Enerji Verimliliğini Artırmak
Atık Yönetimi ve Döngüsel Ekonomi
İş Dünyası Plastik Girişimine Katkı
En önemli kaynağımız: Su ve Yönetimi
Biyoçeşitlilikte İş Birliği
ICC (Çevre Raporu)

Doğayı ve Kaynakları Koruyoruz

2050 karbon nötr hedefimiz kapsamında, iklim değişikliği üzerindeki etkilerimizi ve çevresel ayak izimiz azaltmak, doğal çevreyi korumak için çalışıyoruz. Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken çevresel etkilerimizi azaltmaya odaklanarak çevreye karşı sorumlu ve saygılı bir yaklaşım benimsiyoruz. Üretim süreçlerimizde çevresel etkilerimizi azaltıyor ve sürekli iyileştirme projeleri hayata geçiriyoruz. Projelerimizin tasarım aşamasından, tüm evrelerine kadar çevresel etkileri dikkate alarak, AB standartlarına uygun teknoloji ve proses seçimleri yapıyoruz.

Yaşam Döngüsü Analizi

Mevcut üniteler için YDA çalışmaları gerçekleştirilerek, faaliyetlerden kaynaklanan tüm çevresel etkiler ve bu etkilere yol açan alt süreçler ortaya konulmakta ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilmektedir.
Yeni yapılacak yatırımlar için Tüpraş Çevresel Sürdürülebilirlik Endeksi oluşturulmuştur. Bu endeks ile önemli projelerin yatırım değerlendirmesi kapsamında ekonomik göstergeler ile çevresel etkileri entegre bir şekilde ele alınarak puanlanacaktır.
Şirket içerisinde yaşam döngüsü düşüncesi ve analizi hakkında farkındalığı artırmak amacıyla eğitimler düzenlenmektedir. Bu eğitimlerin ortak amacı, tüm proses ekiplerinin yaşam döngüsü düşüncesini benimsemesini sağlamak ve bu yaklaşımı yaygınlaştırmaktır.

Yaşam Döngüsü Analizi Kapsamındaki Çalışmalara
2022 yılı Entegre Raporumuzdan Ulaşabilirsiniz

2022 Yılı Entegre Raporu

Enerji Verimliliğini Artırmak

2050 Karbon Nötr Hedefimiz kapsamında operasyonlarımız açısından enerji verimliliği öncelikli konularımızdan biridir.

20182019202020212022
Enerji Verimliliği Sağlayan Proje Sayısı (#)2124306552
Enerji Verimliliği Sağlanan Yıllık İlave Tasarruf (TJ)362047371319251320
Enerji Verimliliği Sağlanan Tasarruf (milyon ABD doları)36,03,84,313,234,2
Enerji Verimliliği Projeleriyle Sera Gazı Emisyonunda Sağlanan Düşüş (ton CO2e)243.66626.29239.608106.70873.199

Enerji verimliliği ve modernizasyon çalışmalarımız neticesinde enerji yoğunluğu endeks değerimiz ise 2022 yılında 94,9 puan gerçekleşmiştir.

Yıllara Göre Ell Gelişimi
Graph

Her yıl enerji verimliliği ve tasarruf çalışmalarımız artırılarak üretimlerimizde daha verimli ve kârlı hale gelmek hedeflenmektedir.

Karbon nötr hedefimiz doğrultusunda yenilenebilir enerji yatırımlarımıza da hızla devam edilmekte, 2022 yılında 89,1 MW kapasite tahsisi alınmış ve saha kurulum çalışmaları devam etmektedir. Rafinerilerimizde mevcut yenilenebilir enerji kaynaklarından ise 2022 yılında 3.379 MWh üretim gerçekleşmiştir.

Atık Yönetimi ve Döngüsel Ekonomi

Sorumlu üretim ve tüketim anlayışı ile kaynakta azaltım, geri kazanım çalışmaları ve kurulan endüstriyel simbiyozlar sayesinde uluslararası ölçekte iyi uygulamalar geliştiriyoruz.

Atık Yönetimi

Tüm rafinerilerimiz ve Genel Müdürlük binamız Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi’ne sahiptir.

Tüm operasyon ve faaliyetlerimizde “Sıfır Atık” bakış açısıyla çalışıyor, yaygınlaşması için eğitimler ve optimizasyon çalışmaları yürütüyoruz.

Katalizörlerin, aktif karbonların, refrakter atıklarının, kumlama kumu atıklarının, absorbanların, atık çamurun ve kullanılmış kostiğin geri kazanımı ve ikincil hammadde olarak değerlendirilmesi çalışmaları, ar-ge çalışmaları ile desteklenmekte ve yeni iş birlikleri kurulmaktadır.

Atık Yönetimi

İş Dünyası Plastik Girişimine Katkı

Waste

İş Dünyası Plastik Girişimi’nin (İPG) bir üyesi olan Koç Holding, 2023 yılına kadar tek kullanımlık plastikleri sıfırlama taahhüdü vermiştir. Tüpraş 2021 yılında İş Dünyası Plastik Girişimi’nin (İPG) bir üyesi olan Koç Holding, 2023 yılına kadar tek kullanımlık plastikleri sıfırlama taahhüdü vermiştir.

Tüpraş bu taahhüde uygun olarak, tüm faaliyet bölgelerinde tek kullanımlık plastik yerine uzun ömürlü ürünleri tercih etmektedir. başlatılan tek kullanımlık plastikleri azaltma girişimine 2022 yılında da devam etmektedir.

En önemli kaynağımız: Su ve Yönetimi

Su kullanımının azaltılması, sürdürülebilir kullanımı ve biyolojik çeşitlilik yapısının korunması hedefliyoruz.

18,1milyon m3

Tüpraş 2022 yılı faaliyetlerinde 18,1 milyon m3 toplam ham su tüketimi gerçekleştirmiş,

0,72 m3/ton

işlenen ham petrol başına ham su kullanım oranı 0,72 m3 /ton olarak kaydedilmiştir.

15,7 m3

Aynı dönemde toplam su geri kazanımı 15,7 milyon m3 olmuştur.

Tüpraş ham su çekişinin, dolayısı ile doğal kaynak tüketiminin azaltılması, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, biyolojik çeşitliliğin yapısının korunması ve ekonomik fayda sağlanması hedefleri doğrultusunda rafinerilerinde tüketilen suyun işlenen ham petrole oranını sürekli takip etmektedir.

Tüpraş çok sayıda su tasarrufu uygulaması gerçekleştirmektedir. Bu uygulamalar arasında rafineri ve kentsel atık su akımlarının Atık Su Geri Kazanım Ünitesi ile geri kazanılması, yoğunlaşan buhar akımlarının tekrar su kaynağı olarak kullanılması, ön arıtım ünitelerinde arıtılan proses atık sularının üretim ünitelerinde tekrar kullanılması ve soğutma kulesi su ihtiyacına yönelik optimizasyon ile rafinerilerde doğal kaynak tüketimini azaltmasını saymak mümkündür.

Atık Su Geri Kazanımı (milyon m3)
Waste

2015 yılı itibari ile İzmit Rafinerisi proses suyu ihtiyacını karşılamak için, İSU ile işbirliği kurulmuştur, Kentsel Atık su Tesisi deşarj suyu geri kazanılmaya başlanmıştır.

Tüpraş, su risklerinin belirlenmesi bağlamında rafinerilerinin bulunduğu havzalar için uluslararası boyutta kabul görmüş WRI Aqueduct metodu ile risk bazlı değerlendirme yapmaktadır.

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına katkı sunma hedefimiz doğrultusunda, Tüpraş Su Yol Haritası çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Su yönetiminde AB destekli örnek projeler

AquaSPICE

İzmit Rafinerimizde çeşitli atık suların geri kazanımına yönelik yenilikçi bir teknolojinin saha uygulamasını hedefliyoruz. 2023’te tamamlanması öngörülen proje, dijitalleşme hedeflerine de sahip.

CORALIS

Rafineri prosesleri ile nötralize edilip kirleticilerden arındırıldıktan sonra Atık Su Arıtma Ünitesi’ne beslenerek bertaraf edilen kirli kostiğin, herhangi bir işlemden geçmeden endüstriyel simbiyoz kapsamında doğrudan başka bir firmada tarafından kullanılabilirliğini sağlamayı hedefliyor.

Biyoçeşitlilikte İş Birliği

İzmit Rafinerimiz etki alanında biyoçeşitlilik çalışması yapmak üzere Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü ile iş birliği yapıyoruz.

Tek Yürek

Bu iş birliğiyle karasal ve denizel alandaki biyoçeşitlilik karakterizasyonunun geçmişteki durum ile karşılaştırılması, literatürde benzer ölçekteki tesislerin biyoçeşitliliğe olan etkileriyle karşılaştırmalar yapılması, çevresel parametrelerle ilişkisinin değerlendirilmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunması ve durumun iyileştirilmesi için ileriye yönelik önerileri kapsayan bir çalışma hazırlanması planlıyoruz. İlave olarak, güneş enerjisi santrali yapılması planlanan bölgeler için Ornitolog Gözlem Raporları oluşturulmaktadır.