EN

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21.02.2018
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, TUPRS, TRATUPRS91E8
Peşin
13,603
1.360,3
11,56255
1.156,255
C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETPRS00011
Peşin
13,603
1.360,3
11,56255
1.156,255
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen 
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen 
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
29.03.2018
 
02.04.2018
30.03.2018
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, TUPRS, TRATUPRS91E8
0
0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETPRS00011
0
0
 
Ek Açıklamalar
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. tarafından hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak – 31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin, TMS/TFRS'ye göre hazırlanan finansal tablolar ve yasal kayıtlara göre oluşan finansal tabloların incelenmesi sonucunda ekte yer alan kar dağıtım tablosunda görüldüğü üzere;
 
Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kar_Dağıtım_Tablosu_2017.pdf
EK: 2
Dividend_Distribution_2017..pdf
 
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 01.01.2017/31.12.2017 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
250.419.200
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
27.966.816.256
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
-
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
4.445.028.000
4.178.243.263,46
4. Vergiler ( - )
633.482.000
463.198.705,02
5. Net Dönem Kârı
3.811.546.000
3.715.044.558,44
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
3.811.546.000
3.715.044.558,44
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
27.406.755,38
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
3.838.952.755,38
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
0
* Nakit
3.406.452.377,6
12.520.960
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
3.365.930.544,04
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
339.393.141,76
336.593.054,4
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
65.700.480,64
0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
28.000.873,56
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
3.156.078.128,19
0
82,8
11,56255
1.156,255
C Grubu
0,14
0
0
11,56255
1.156,255
TOPLAM
3.156.078.128,33
0
82,8
11,56255
1.156,255
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. yönetimi tarafından Türkiye Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) esas alınarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak – 31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin, TMS/TFRS'ye göre hazırlanan finansal tablolar incelenerek kabul edilmiş ve Genel Kurula sunulması uygun görülmüştür.
Söz konusu finansal tablolar ile Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'nin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda;

TFRS/TMS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 3.811.546.000,00 TL ana ortaklığa ait net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 3.715.044.558,44 TL cari yıl karı bulunduğu görülerek;

a. Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2017 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için, 2017 yılı için ayrılmamasına,

TFRS/TMS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre elde edilen 3.811.546.000,00 TL net dönem karına; 27.406.755,38 TL tutarındaki bağışların eklenmesi sonucu ulaşılan kar payı matrahının 3.838.952.755,38 TL olduğu;

VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre; 3.715.044.558,44 TL net dağıtılabilir kara ulaşıldığı;

Görülmüş olup, buna göre;

b. Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 18. maddesine ve 31 Mart 2014 tarihli Genel Kurul'da ortaklar tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak kar payı dağıtımının;

3.406.452.377,60 TL ortaklara birinci kar payı,
339.393.141,76 TL II. Tertip genel kanuni yedek akçe ayrılması,

Şeklinde gerçekleştirilmesinin,
c. Ortaklara ödenecek temettü toplamı olan 3.406.452.377,60 TL'nin tamamının nakden ödenmesinin;

d. Yukarıdaki kar dağıtım teklifinin Genel Kurulca kabulü halinde VUK'na göre hazırlanan kayıtlarımız esas alınarak ortaklara ödenecek toplam 3.406.452.377,60 TL kar payının 3.378.451.504,04 TL'sının cari yıl kazançlarından ve bakiye 28.000.873,56 TL'sının ise kanun ve esas sözleşme uyarınca dağıtılabilir diğer yedeklerden karşılanarak ödenmesinin ve II.Tertip Yasal Yedek Akçe tutarı olan 339.393.141,76 TL'sının 336.593.054,40 TL'lık kısmının cari yıl kazançlarından ve bakiye 2.800.087,36 TL'lık kısmının kanun ve esas sözleşme uyarınca dağıtılabilir diğer yedeklerden karşılanmasının;

e.Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza; 1,00 TL nominal değerli hisse için %1.360,3 oranında ve 13,603 TL brüt=net nakit kar payı; diğer hissedarlarımıza ise 1,00 TL nominal değerli hisse için %1.360,3 oranında ve 13,603 TL brüt; %1.156,255 oranında ve 11,56255 TL net nakit kar payı ödenmesinin;

Kar payı ödeme tarihinin 29 Mart 2018 olarak belirlenmesinin;

2018 Mart ayında yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.