EN

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. yönetimi tarafından hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından denetlenen, 1 Ocak – 31 Aralık 2016 hesap dönemine ilişkin, TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolar ile yasal kayıtlara göre oluşan finansal tabloların incelenmesi sonucunda ekte yer alan kar dağıtım tablosunda görüldüğü üzere;

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak 1.793.267.000,00 TL ana ortaklığa ait net dağıtılabilir kar elde edildiği, bu tutara yıl içinde vakıf ve derneklere yapılan 20.318.436,75 TL bağışın eklenmesi ile oluşan 1.813.585.436,75 TL'nin birinci kar payı matrahı bulunduğu; VUK kayıtlarında ise 1.501.952.342,46 TL net dönem dağıtılabilir kar olduğu anlaşılmaktadır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2016 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için 2016 yılı için ayrılmaması,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile Şirket Esas Sözleşmesine ve Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak kar payı dağıtımının;

1.557.106.585,60 - TL Ortaklara Birinci Kar Payı,
154.458.562,56 - TL II. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılması,
şeklinde gerçekleştirilmesinin;

Ortaklara ödenecek birinci temettü toplamı olan 1.557.106.585,60 TL'nin tamamının nakden ödenmesinin;

Yukarıdaki kar dağıtım teklifinin Genel Kurulca kabulü halinde VUK'na göre hazırlanan kayıtlarımız esas alınarak ortaklara ödenecek toplam 1.557.106.585,60 TL kar payının 1.366.549.489,51 TL'sının cari yıl diğer kazançlardan ve bakiye 190.557.096,09 TL.'sının ise olağanüstü ihtiyatlar ve diğer yedeklerden karşılanarak ödenmesinin ve II.Tertip Yasal Yedek Akçe tutarı olan 154.458.562,56 TL'sının 135.402.852,95 TL'lık kısmının cari yıl diğer kazançlardan ve bakiye 19.055.709,61 TL'lık kısmının olağanüstü ihtiyatlar ve diğer yedeklerden karşılanmasının;

Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza; 1,00 TL nominal değerli hisse için %621,8 oranında ve 6,218 TL brüt=net nakit kar payı; diğer hissedarlarımıza ise 1,00 TL nominal değerli hisse için %621,8 oranında ve 6,218 TL brüt; %528,53 oranında ve 5,2853 TL net nakit kar payı ödenmesinin;

Kar payı ödeme tarihinin 4 Nisan 2017 olarak belirlenmesinin;

2017 Mart ayında yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Kar Payı Dağıtım Tablosu