EN

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tarihi : 20.03.2019

Genel Kurul Saati : 10:00

GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih : 19.03.2019

Adres :  Güney Mah. Petrol Cad. No. 25 41790 Körfez-Kocaeli

 

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,

2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

3 - 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,

4 - 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması,

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

7 - Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2018 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

8 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,

9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,

10 - Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,

11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

12 - Şirket'in 2018 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2018 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya

menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

15 - Dilek ve görüşler.

 

TÜPRAŞ, TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 21 Şubat 2019 tarihli toplantısında, 2018 yılı Olağan Genel Kurulu'nun 20 Mart 2019 Çarşamba günü saat 10:00'da, ekli gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, "Güney Mahallesi Petrol Caddesi No.25 Körfez/Kocaeli (Tel: +90 262 316 30 00, Faks: +90 262 316 30 10)" adresinde olağan toplantıya davet edilmesine, davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılmasına, davet ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde,Şirket'in internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Şirket Portal'ı ile Elektronik www.tupras.com.tr Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine karar verilmiştir.
 

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 

İLAN METNİ

Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni'ni incelemenizi rica ederiz.

[Siteyi ve uygulamayı kullanmanızı analiz etmek.] için çerez kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız.

xKabul Ediyorum