EN

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 01.03.2017
Genel Kurul Tarihi 29.03.2017
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2017
Ülke Türkiye
Şehir KOCAELİ
İlçe KÖRFEZ
Adres Güney Mah. Petrol Cad. No: 25 41790 Körfez/ Kocaeli
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi,
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
4 - 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2016 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
7 - Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,
8 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
12 - Şirket'in 2016 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2016 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme_Dokumanı_2017.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2017_AGM_informative_documents.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 29 Mart 2017 Çarşamba günü, saat 10:00'da, Güney Mahallesi Petrol Caddesi No:25 41790 Tüpraş Genel Müdürlüğü Körfez/KOCAELİ adresinde yapılan 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Raporu kabul edildi.
-Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş, konsolide 2016 yılı Finansal Tabloları kabul edildi.
- Şirket Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı karının dağıtımına ilişkin teklifi kabul edildi. VUK'na göre hazırlanan kayıtlarımız esas alınarak ortaklara toplam 1.557.106.585,60 TL kar payı dağıtılmasına ve kar payı dağıtım tarihi başlangıcının 04 Nisan 2017 günü olarak belirlenmesi kabul edildi.
- Şirketimiz esas sözleşmesinde kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılması onaylandı.
- Yönetim Kurulu üye sayısı toplam 15 üye olarak belirlenerek Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn.Mustafa Rahmi Koç, Sn.Semahat Sevim Arsel, Sn. Mehmet Ömer Koç, Sn. Yıldırım Ali Koç, Sn. Levent Çakıroğlu, Sn. Temel Kamil Atay, Sn. Bülent Bulgurlu, Sn. Osman Turgay Durak, Sn. Erol Memioğlu, Sn Yağız Eyüpoğlu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine, Sn. Ahmet Turul, Sn. Gökçe Bayındır, Sn.Kutsan Çelebican, Sn. Osman Mete Altan ve Türkiye Cumhuriyeti Özelleştirme İdaresi temsilcisi Sn. Süleyman Karaman'ın 2017 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmelerine karar verildi.
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, seçimi yapılan PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2017 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine karar verildi.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 29032017_57_Olagan_Genel_Kurul_Hazirun_Cetveli.pdf -
Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Tutanak_20170329.pdf - Tutanak
EK: 3 MinutesofAGM2017.pdf - Tutanak