EN

Özel Durum Açıklamaları

Göster
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006

Finansal Rapor

Finansal Takvim

Finansal Rapor

Finansal Takvim

Finansal Rapor

Finansal Takvim

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelerdenDEVAMINI OKU
Sermayesinin tamamına sahip olduğumuz Körfez Ulaştırma A.Ş.’nin, başta Şirketimizden alacağı 28,3 milyon Euro tutarındaki vagonlarda kullanılmak üzere finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sermayesinin 10.000.000 TL’dan 250.000.000 TL’na yükseltilmesi sebebi ile yapılan sermaye artışına şirketimizin iştirak oranı dahilinde 240.000.000 TL ile nakden iştirak edilmesine ve ödemenin ¼’ünün 18 Mart 2019 tarihinde, kalan bakiyenin ise sermaye artırımının tescilinden itibaren 24 ay içerisinde ödenmesine karar verilmiştir.DEVAMINI OKU
Şirketimizce hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan, 2018 yılına ait, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”ne (“Tebliğ”) uyumlu olarak hazırlanan faaliyet raporumuz ekte sunulmuştur.DEVAMINI OKU
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. yönetimi tarafından Türkiye Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) esas alınarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak – 31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin, TMS/TFRS’ye göre hazırlanan finansal tablolar incelenerek kabul edilmiş ve Genel Kurula sunulması uygun görülmüştür.DEVAMINI OKU
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim DEVAMINI OKU
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19 Şubat 2019 tarihli toplantısında SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, iştiraklerimiz OPET Petrolcülük A.Ş ve THY OPET Havacılık Yakıtları A.Ş. ile Şirketimiz arasındaki "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor" hazırlanarak onaylanmıştır. Raporun sonuç kısmı aşağıda verilmektedir.DEVAMINI OKU
2019 Yılı beklentilerimiz DEVAMINI OKU

İhraç Belgesi