EN

Bağış Yardım Politikası

Sosyal sorumluluk projeleri kurumsal kimliğimizin önemli bir parçasıdır. Sosyal Sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan yardımlar ile diğer tüm bağış ve yardımlar, yasal düzenlemelere, Esas Sözleşme hükümlerine, Şirket’in vizyon, misyon ve politikalarına ve Şirket’in etik ilkelerine uygun bir biçimde yapılır. Bu çerçevede bağış ve yardımlara ilişkin hususların düzenlendiği Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin “Amaç ve Konu” başlıklı 3. maddesinin “r” bendi ve ilgili düzenlemeler uyarınca Şirketimizin bağış ve yardımlara ilişkin uygulamaları aşağıdaki gibidir:

  • Şirketin kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, topluma ve çevreye yararlı vakıf, dernek ve kurumlara, üniversitelere, doğal afet bölgelerine, afet yardım komitelerine ve benzeri kurumlara belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunulabilir.Yapılacak bağışların üst sınırı ve bu üst sınırın geçerlilik süresi
  • Şirket Genel Kurulu tarafından belirlenir ve ilgili dönemde bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz.
  • Yıl içerisinde yapılan bağış tutarı, kar dağıtımına ilişkin hesaplamalarda dağıtılabilir kar matrahına eklenir.
  • Yıl içerisinde yapılan bağışlar, izleyen olağan Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulur.
  • Yapılacak bağışların örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi ön koşuldur.
  • Yapılan bağışlar ilgili düzenleme uyarınca gereken durumlarda, özel durum açıklaması ile kamuya duyurulur.
  • Bağış ve yardımlar, nakdi ve gayri nakdi olarak yapılabilir.

Bağışın şekli, miktarı ve yapılacağı kurum, kuruluş veya sivil toplum kuruluşunun seçiminde başta Şirket’in kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına (ve varsa yolsuzlukla mücadele politikalarına) uygunluk gözetilir. Tüpraş Etik Kuralları uyarınca siyasi partiler, politikacılar ya da siyasi adaylara bağış yapılmaz.

Şirket Esas Sözleşmesi’nin 11. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olmak ve Şirket Genel Kurulu tarafından belirlenen limitler dahilinde kalmak koşullarıyla, bağış yapma görev ve yetkisi Şirket Yönetim Kurulu’na tanınmıştır. Yönetim Kurulu, Şirketin temsil yetkililerini ve yetkilerin kapsamını belirleyen yönetim kurulu iç yönergesi uyarınca tutarı 500 bin $’ı aşmayan bağış ve yardımların, iki temsil yetkilisi ile müştereken yapılabileceğini karara bağlamıştır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine sunarız.